Czcionka

Kontrast

Warunki korzystania z aplikacji Echovis Street Laboratory Model

Przed rozpoczęciem używania aplikacji EchoVis Street Laboratory Model, Użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków korzystania z aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na którykolwiek z poniższych warunków, powinien niezwłocznie odinstalować Aplikację.

Definicje

Aplikacja – aplikacja o nazwie EchoVis Street Laboratory Model przeznaczona na urządzenia mobilne działających na systemach operacyjnych iOS od wersji 10.0, dostępna do pobrania w sklepie AppStore. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoim urządzeniu. Producent - Transition Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, Polska, NIP 5260213586, KRS 20081. Warunki – niniejszy dokument „Warunki korzystania z aplikacji EchoVis Street Laboratory Model”.

Informacje ogólne o Echovis Street Laboratory Model

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest „w aktualnej postaci”, a Producent nie gwarantuje jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i poprawności. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko.
 2. Producent dołoży starań, ale nie gwarantuje, że Aplikacja jak i jej poszczególne elementy będą działały bez błędów, bez przerw ani że jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowości będą naprawione
 3. Użytkownik może używać Aplikacji wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny użytek i nie wolno mu jej kopiować, reprodukować, dekompilować, dezasemblować, itp. i w żaden sposób rozpowszechniać.
 4. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w sposób, który nie prowadzi do naruszenia obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz każdego kraju, w którym Użytkownik korzysta z Aplikacji.
 5. Aplikacja jest opracowanym i stworzonym przez Producenta produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w nauce orientacji przestrzennej poprzez zjawisko echolokacji.
 6. Producent informuje Użytkownika, iż osiągnięcie zadowalających wyników przy korzystaniu z Aplikacji nie jest równoznaczne z ukończeniem właściwego kursu orientacji przestrzennej, ani nie pozwala samodzielnie poruszać się osobie niewidomej i słabowidzącej.

Licencja

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Aplikacją (w szczególności: oprogramowanie, bazy danych, kody źródłowe Aplikacji, wygląd graficzny Aplikacji) są własnością Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pawiej 55, 01-030 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020081 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-021-35-86, REGON 012527198, kapitał zakładowy 6.000.000 złotych, wpłacony w całości.
 2. Nazwa Aplikacji, logo Transition Technologies S.A. i wszelkie inne nazwy, skróty i znaki towarowe występujące w Aplikacji są chronione prawem.
 3. Transition Technologies S.A. udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i co do terytorium licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami.
 4. Licencja nie może być przenoszona na jakikolwiek podmiot.
 5. Użytkownik nie może udzielać sublicencji.
 6. Użytkownikowi nie wolno Aplikacji kopiować, reprodukować, dekompilować, dezasemblować, itp. ani w żaden inny sposób próbować poznać kod źródłowy Aplikacji.
 7. Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać Aplikacji, wydzierżawiać, wynajmować, użyczać, itp.

Informacje i zastrzeżenia dotyczące transmisji danych

 1. Aplikacja do swego działania nie wykorzystuje żadnych informacji pozyskiwanych z systemów zewnętrznych ani nie łączy się z żadnymi systemami zewnętrznymi.
 2. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga przekazywania, odbierania ani przechowywania danych na żądanie Użytkownika, co oznacza, że Producent nie świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2017.1219).

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Producent ani żaden podmiot z nim powiązany, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji a także utraty danych Użytkownika powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Usługodawcy zmierzającego do poprawy Aplikacji.
 2. Producent ani żaden podmiot z nim powiązany, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści Użytkownika aplikacji, jak również osób trzecich wynikające z ograniczeń, błędów oprogramowania lub urządzeń, wirusów, straty danych lub nieprawidłowego użytkowania samej Aplikacji .

Zmiany Warunków korzystania z aplikacji

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie według własnego uznania. Poprzez instalację aktualizacji Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Polska wersja językowa ma moc rozstrzygającą.

Naruszenie niniejszych Warunków

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, licencja na używanie Aplikacji zostaje Użytkownikowi cofnięta. Użytkownik powinien niezwłocznie odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia. Dalsze korzystanie z aplikacji będzie stanowić naruszenie prawa.

Kontakt

Wszelkie uwagi, reklamacje, sugestie, itp. dotyczące Aplikacji mogą być zgłaszane do Producenta na adres e-mail echovis@tt.com.pl

Wysyłając wiadomość do Producenta nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie prze Producenta jego danych osobowych znajdujących się w wiadomości, tj. co najmniej adres e-mail nadawcy oraz inne dane osobowe podane przez nadawcę.

Mając na uwadze RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych Producent informuje, iż:

 • Administratorem danych osobowych nadawcy wiadomości jest Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie (01-030) przy ul. Pawia 55.
 • Podstawą do przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda nadawcy.
 • Dane osobowe nadawcy przetwarzane są dla celów odpowiedzi na wiadomość dotyczącą Aplikacji Echovis Street Laboratory Model,
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych do innych podmiotów,
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora nadawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 • W oparciu o dane osobowe nadawcy Administrator nie będzie podejmował wobec nadawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Aktualizacja z dnia 16.01.2019.