Czcionka

Kontrast

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Transition Technologies S. A. oraz warunki korzystania z gry EchoVis Street

Postanowienia ogólne

 1. Realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), Transition Technologies S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, Polska, NIP 5260213586, REGON: 012527198, KRS: 0000020081 Kapitał zakładowy: 6.000.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne, zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego, warunki przesyłania informacji handlowej.
 2. Podmiotem świadczącym usługi określone Regulaminem i producentem aplikacji: EchoVis Street jest Usługodawca.
 3. „Aplikacja” w rozumieniu Regulaminu jest aplikacją o nazwie EchoVis Street przeznaczona na elektroniczne urządzenia komputerowe (w tym mobilne).
 4. „Użytkownikiem” w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoim urządzeniu.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług w nim opisanych. Pobranie Aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełną akceptację i przestrzeganie Regulaminu.
 6. Przed rozpoczęciem używania Aplikacji, Użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków korzystania z Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu, lub dokonaną przez Usługodawcę zmianę Regulaminu powinien niezwłocznie odinstalować Aplikację.
 7. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://echovis.tt.com.pl/echovisStreetTerm.

Informacje ogólne o EchoVis Street

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest „w aktualnej postaci”, a Usługodawca nie gwarantuje jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i poprawności. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko.
 2. Producent dołoży starań, ale nie gwarantuje, że Aplikacja jak i jej poszczególne elementy będą działały bez błędów, bez przerw ani że jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowości będą naprawione.
 3. Użytkownik może używać Aplikacji wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny użytek i nie wolno mu jej kopiować, reprodukować, dekompilować, dezasemblować, itp. i w żaden sposób rozpowszechniać.
 4. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w sposób, który nie prowadzi do naruszenia obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz każdego kraju, w którym Użytkownik korzysta z Aplikacji.
 5. Głównymi celami Aplikacji, stanowiącej grę są:
  • podnoszenie zdolności posługiwania się narządem słuchu,
  • Nauka Umiejętności wykorzystywania zjawiska echolokacji,
  • dostarczenie rozrywki poprzez możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi graczami - ranking.
 6. Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia przez użytkownika żadnego z celów głównych aplikacji ani innych pokrewnych.
 7. Usługodawca w żaden sposób nie odpowiada za podejmowane przez użytkownika decyzje w oparciu o nabyte przez niego umiejętności w efekcie korzystania z aplikacji.

Licencja

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Aplikacją (w szczególności: oprogramowanie, nagrania dźwiękowe, bazy danych, kody źródłowe Aplikacji, wygląd graficzny Aplikacji) są własnością Usługodawcy.
 2. Nazwa Aplikacji, logo Usługodawcy i wszelkie inne nazwy, skróty i znaki towarowe występujące w Aplikacji są chronione prawem.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i co do terytorium licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami.
 4. Licencja nie może być przenoszona na jakikolwiek podmiot.
 5. Użytkownik nie może udzielać sublicencji.
 6. Użytkownikowi nie wolno Aplikacji kopiować, reprodukować, dekompilować, dezasemblować, itp. ani w żaden inny sposób próbować poznać kod źródłowy Aplikacji.
 7. Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać Aplikacji, wydzierżawiać, wynajmować, użyczać, itp.

Informacje i zastrzeżenia dotyczące transmisji danych

 1. Pobranie gry wymaga połączenia z internetem co może się wiązać z dodatkowymi opłatami. W celu poznania szczegółów należy skonsultować się z wybranym przez użytkownika dostawcą usług internetowych.
 2. Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: podłączenia do internetu oraz urządzenia mobilnego (w szczególności telefonu komórkowego, tabletu), który:
  • umożliwia pobieranie i użytkowanie aplikacji mobilnych,
  • umożliwia połączenie z siecią internet,
  • posiada system operacyjny w wersji Android 6.0+ lub iOS13+ lub nowszy.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:
  • stale aktualizowany system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego.
 5. Wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
 6. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Usługobiorcę sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Usługobiorcy odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich.
 8. Usługodawca nie przewiduje przesyłania Usługobiorcy niezamówionych informacji handlowych.

Płatności i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Pobranie aplikacji ze sklepu Play lub AppStore nie wiąże się z koniecznością ponoszenia żadnych bezpośrednich kosztów przez użytkownika. W Aplikacji istnieje możliwość dobrowolnego przekazania środków na rzecz Usługodawcy w trybie tak zwanych mikro płatności wewnątrz aplikacji.
 2. Wszystkie płatności związane z zakupami wewnątrz aplikacji są obsługiwane odpowiednio przez Sklep Play oraz AppStore i podlegają regulaminom w nich obowiązującym.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca ani żaden podmiot z nim powiązany, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji a także utraty danych Użytkownika powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działań zmierzających do poprawy Aplikacji.
 2. Usługodawca ani żaden podmiot z nim powiązany, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści Użytkownika aplikacji, jak również osób trzecich wynikające z ograniczeń, błędów oprogramowania lub urządzeń, wirusów, straty danych lub nieprawidłowego użytkowania samej Aplikacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

Zmiany Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie według własnego uznania. Poprzez instalację aktualizacji Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków.

Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków Regulaminu.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie z urządzenia.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
  • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Polska wersja językowa ma moc rozstrzygającą.

Naruszenie warunków Regulaminu

W przypadku naruszenia warunków Regulaminu, licencja na używanie Aplikacji zostaje Użytkownikowi cofnięta. Użytkownik powinien niezwłocznie odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia. Dalsze korzystanie z aplikacji będzie stanowić naruszenie prawa.

Kontakt

Wszelkie uwagi, reklamacje, sugestie, itp. dotyczące Aplikacji mogą być zgłaszane do Usługodawcy na adres e-mail echovis@tt.com.pl

Dane Osobowe

Wysyłając wiadomość do Usługodawcy, nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych znajdujących się w wiadomości, tj. co najmniej adres e-mail nadawcy oraz inne dane osobowe podane przez nadawcę.

Mając na uwadze RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych Usługodawca informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych nadawcy wiadomości jest Transition Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie (01-030) przy ul. Pawia 55.
 • Podstawą do przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda nadawcy.
 • Dane osobowe nadawcy przetwarzane są dla celów odpowiedzi na wiadomość dotyczącą Aplikacji.
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych do innych podmiotów.
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora nadawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 • W oparciu o dane osobowe nadawcy Administrator nie będzie podejmował wobec nadawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Usługobiorcy lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 2. Reklamacja może być złożona przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany w sposób w jaki reklamacja została zgłoszona lub listownie na adres podany w reklamacji.

Wersja dokumentu z dnia 05.01.2023

Transition Technologies S.A. © Copyright 2023